بله رخوت ذهنی!چیزی که باعث میشود من درست نتوانم تصمیم بگیرم.رخوت ذهنی باعث شده است من به نجواهای درونی خود گوش کنم ومن را دچار افکار غیر معقول وا دارد.(واگویه) رخوت ذهنی نگرش من را نسبت به موضوع تغیر داده است؛ مانند نگرش آن فردی که کلید اتومبیل خود را گم کرده بود.و زیر نور چراغ خیابان به دنبال آن می گشت و فردی که می خواست به او کمک کند پرسید ؛کلیدت را کجا گم کرده ای؟مرد پاسخ داد.کلید در قسمت سایه کنار اتومبیل انداخته ام.اما در اینجا دنبال آن می گردم، چون در اینجا نور بیشتر است.مواظب رخوت های ذهنی خود باشید، آنها به شدت شما را تحت تاثیر قرار میدهند.مثل گرد و غبار که جلوی چشمان شما را میگیرد و شما نمی توانید درست مسائل را ببینید.