نمی دانم چرا اینطوری شد؟ تا حالا به این فکر کرده اید که فرهنگ ما چقدر غنی است.من به فر هنگمان افتخار میکنم، نه به فرهنگی که در کوچه وخیابان ها وحتّی موقع سفر کردن هامون داریم، بلکه فر هنگی که از قدیم داشتیم، ولی اکنون کم رنگ شده است.افکار ما را یغما کردند،نه اغیاران بلکه خودمان گذاشتیم که افکار و فرهنگمان را ازمون بگیرند.من نمی خواهم شما را بیغار کنم، چون قبل از اینکه شما را سرزتش کنم باید خود را سر زنش کنم، و به خود بگویم چه کاری برای این فر هنگ انجام داده ای.من واقعاً نمی خواهم شما را وعظ کنم، بلکه می خواهم یاد آوری کنم چی بودیم ، چی شدیم.........!


خرد را سر لوحه زندگی خود بدان

آدم کور را مثل خودت دانا بدان

اون از کوری نمی داند کجا می رود

تو چرا با چشم بینا به خرابات می روی

زندگی خود را این قدر مستانه مکن

یک کمی هم با خدای خود خلوت بکن

چون اگر می دانستی بعد از این به کجا می روی

نمی رفتی به میِ خانه، بلکه نماز می خواندی